ερωτήσεις

Η Stichting Truck Cartel Recovery είναι ένας ολλανδικός φορέας ειδικού σκοπού, που δημιουργήθηκε ειδικά για να βοηθήσει τους αγοραστές μεσαίων και βαρέων φορτηγών να επιδιώξουν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες απαιτήσεις αποζημιώσεων κατά του Καρτέλ Φορτηγών.

Ως φορέας ειδικού σκοπού, μας επιτρέπεται, βάσει του ολλανδικού δικαίου, να λαμβάνουμε αναθέσεις απαιτήσεων με αντάλλαγμα μια συμφωνία για τη δίωξη και την επιστροφή των εσόδων στους αναθέτοντες. Αυτό μας επιτρέπει να συγκεντρώνουμε τις απαιτήσεις μιας μεγάλης ομάδας θυμάτων ενός καρτέλ σε μία και μόνη αγωγή και να υπηρετούμε ως ενάγων στην εν λόγω δικαστική υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς (και όχι εσείς) φέρουμε τις επιβαρύνσεις της δικαστικής υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της υπόθεσης, της πρόσληψης δικηγόρων, της πρόσληψης εμπειρογνωμόνων και της διαπραγμάτευσης με τα μέλη του καρτέλ. Επιπλέον, διοικούμαστε από ένα ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο που διασφαλίζει ότι τα συμφέροντά σας είναι απόλυτα προστατευμένα σε κάθε στιγμή.

Η ένταξη σε μια ομάδα εναγόντων στην ίδια κατάσταση έχει πολλά οφέλη, όπως: (1) αντιμετώπιση της σύμπραξης μεταξύ των μελών του καρτέλ (2) επιτρέπει την κατανομή του κόστους της δικαστικής υπόθεσης και της οικονομικής υποστήριξης·(3) προστασία από τα αντίποινα προμηθευτών (4) ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τα μέλη του καρτέλ να εναλλάσσουν μεταξύ τους το ρόλο του ενάγοντος και (5) μεγιστοποίηση της μόχλευσης του συμβιβασμού και των συνολικών διακανονισμών.

Οι ενάγοντες θα υπογράψουν πράξεις ανάθεσης και θα παράσχουν στην Stichting Truck Cartel Recovery τα έγγραφα και τα δεδομένα που υποστηρίζουν την απαίτησή τους. Θα παρέχουμε στους ενάγοντες περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τη δικαστική υπόθεση και θα τους πληρώσουμε από οποιαδήποτε ποσά διακανονισμού που ανακτήσαμε, μείον τα κόστη.

Η Ολλανδία είναι μια δικαιοδοσία φιλική προς τους ενάγοντες, με εκτεταμένη εμπειρία σε μεγάλες υποθέσεις καρτέλ. Τα δικαστικά έξοδα είναι χαμηλότερα στην Ολλανδία από ό,τι σε άλλες ώριμες δικαιοδοσίες, που σημαίνει ότι μπορεί να επιστραφεί υψηλότερη αποζημίωση στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στην ομάδα μας. Επιπλέον, οι απαιτήσεις μπορούν να ανατεθούν στην Ολλανδία, κάτι που παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνεται δικαστικά μια υπόθεση όπως η παρούσα.

Οι απαιτήσεις σας θα αξιολογηθούν από τους ειδικούς οικονομολόγους και τους δικηγόρους μας. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πρόσθετες χρεώσεις που προκαλούνται από παρόμοια διεθνή καρτέλ κυμαίνονται από 10-20% και 30-33%. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα επιτευχθούν παρόμοια ποσά εδώ. Κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται μεμονωμένα.

Όλες οι ανακτήσεις και τα έξοδα κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των μελών της ομάδας, με βάση τις ζημίες ενός μέλους κατά την περίοδο του καρτέλ, όπως καθορίζονται από τους ειδικούς οικονομολόγους μας, ως ποσοστό των συνολικών εκτιμώμενων ζημιών ολόκληρης της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε διακανονισμό/απονομή που επιτυγχάνεται, η πληρωμή σας ισούται με το κατ' αναλογία μερίδιο του διακανονισμού σας, μείον το αναλογούν σε εσάς μέρος των εξόδων και το ποσοστό που χρησιμοποιείται για την αποζημίωση της εταιρείας ειδικού σκοπού.

Δεν υπάρχουν εκ των προτέρων κίνδυνοι για σας και δεν απαιτείται να πληρώσετε οποιαδήποτε έξοδα από την τσέπη σας. Η Stichting Truck Cartel Recovery θα αποζημιωθεί μόνο εάν πετύχουμε την ανάκτηση των ζημιών εκ μέρους σας και η αποζημίωση αυτή θα είναι μόνο ένα ποσοστό της συνολικής ανάκτησης.

ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΦΟΡΤΗΓΩΝ