FAQ

Stichting Truck Cartel Recovery jako Jednotka pro speciální účel (SPV) se sídlem v Nizozemí byla zřízena za účelem pomoci všem, kteří kupovali nákladní vozidla střední a těžké váhy. Cílem uskupení je vymáhat škody plynoucí z kartelových dohod.

Jako subjekt zřízený za zvláštním účelem (SPV) máme podle nizozemského práva dovoleno přijímat požadavky na náhradu škody výměnou za dohodu se zadavateli o stíhání a vrácení výtěžku. To nám umožňuje shromáždit nároky velké skupiny obětí kartelů v jediné žalobě a sloužit jako žalobce v tomto sporu. To znamená, že my (a ne vy) neseme hlavní tíhu soudního sporu, včetně financování soudních sporů, nábor právníků, získávání odborníků a vyjednávání se členy kartelu. Dále jsme řízeni nezávislou správní radou, která zajistí, že budou vaše nejlepší zájmy po celou dobu plně chráněny.

Spojení se skupinou podobných žadatelů má tyto výhody, např.: (1) zamezení spolupráci mezi členy kartelu; (2) umožnění sdílení nákladů na soudní spory; (3) ochranu před odplatou dodavatelů; (4) minimalizaci šance, že členové kartelu budou žalovat jeden druhého; a (5) maximalizaci vlivu při vyjednávání a vymáhání souhrnného vypořádání.

Žalobci provedou úkony, ke kterým se zavázali, a poskytnou Stichting Truck Cartel Recovery dokumenty a údaje, které podporují jejich nárok. Budeme vám poskytovat pravidelné aktualizace ohledně soudního sporu a vyplatíme vám veškeré vypořádávané částky, snížené o náklady.

Plánujeme nashromáždit mnoho podobných požadavků a v roce 2018 u holandského soudu podat žalobu a žádat navrácení přeplatků dopravním kartelem.

Jurisdikce v Nizozemí je přátelská žalujícím stranám a mají zde rozsáhlé zkušenosti s velkými kartelovými případy. Náklady na soudní spory jsou v Nizozemsku nižší než v jiných vyspělých jurisdikcích, což znamená, že můžete coby členové skupiny získat větší část náhrad. Naše případy budeme zadávat k soudu v Nizozemí, což poskytuje větší flexibilitu v tom, jak bude veden náš soudní spor.

Vaše nároky budou posuzovány našimi expertními ekonomy a právníky. Studie ukázaly, že přirážky způsobené podobnými mezinárodními kartely se pohybují v rozmezí 10 - 20 % a 30 - 33 %. Neexistuje však žádná záruka, že podobné částky budou dosaženy i zde. Každý případ musí být posuzován individuálně.

Veškeré náhrady a výdaje jsou sdíleny poměrně mezi členy skupiny s ohledem na škody člena během období kartelové dohody, které stanoví naši odborní ekonomičtí poradci v řádu procent z celkových odhadovaných škod celé skupiny. To znamená, že za každé získané vyrovnání dostanete poměrný podíl na vypořádání, od kterého budou odečteny vaše výdaje (poměrná část) a procentní podíl použitý ke kompenzaci našeho subjektu.

Pro vás z toho nevyplývá žádné riziko. Nebudete ani hradit žádné výdaje. Stichting Truck Cartel Recovery bude kompenzován pouze v případě, že se nám ve vašem zastoupení podaří získat náhradu škody. Tato kompenzace bude pouze procentní část z celkové vratky.

Nechte si nahradit škody
od kartelu výrobců kamionů